PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm
Ngày 30/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1645/QĐ-UBND phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại diện Chủ dự án đầu tư xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Pác Nặm.

Dự án được xây dựng trên địa bàn xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm. Tổng diện tích thu hồi đất làm đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật (sau thống kê) là 108.130,2 m2.

Hạng mục đường: Theo tiêu chuẩn đường đô thị TCXDVN 104:2007, có tổng chiều dài tuyến khoảng  L = 1.546m, mặt đường bê tông nhựa và đầu tư hoàn thiện các hạng mục phụ trợ.

Xây dựng các hạng mục phụ trợ khác, gồm: San nền, cải suối nắn dòng, vuốt nối đường dân sinh.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thi công, Chủ dự án có biện pháp, kế hoạch, nguồn lực để thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án; thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn; chịu hoàn toàn trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành Dự án. Bố trí khu lưu giữ nguyên vật liệu và thiết bị tại những địa điểm phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên trong quá trình thi công xây dựng.

Hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình Dự án đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về bụi, khí thải, tiếng ồn, độ rung; chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng phải được thu gom và xử lý theo đúng quy định.

Đối với công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp hiện có, yêu cầu trong quá trình thi công xây dựng phải bảo đảm an toàn, trường hợp trong quá trình thi công có ảnh hưởng đến công trình thủy lợi hiện có cần báo cáo kịp thời cho đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và đề xuất biện pháp khắc phục.

Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu các sự cố ngập lụt, sụt lún phát sinh do việc xây dựng Dự án; lập phương án và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường khác phát sinh trong quá trình thực hiện Dự án; tuân thủ các yêu cầu về phòng chống cháy, nổ trong quá trình thực hiện Dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Thiết lập hệ thống cảnh báo nguy hiểm, cảnh báo giao thông trong khu vực thi công; thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thi công phù hợp nhằm giảm thiểu tác động tới các hoạt động giao thông của khu vực./.

Bế Hiền