PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn”
Ngày 21/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1351/QĐ-UBND phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại khu vực Vằng Chừn, xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn (trữ lượng tính đến tháng 10/2021).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, diện tích khu vực thăm dò, phê duyệt trữ lượng: 04 ha.

Các tài liệu của Báo cáo kết quả thăm dò được sử dụng để lập Dự án đầu tư khai thác mỏ/thiết kế mỏ và giao nộp lưu trữ địa chất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Bế Hiền