PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng
Xác định công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, có vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong những năm qua, công tác PCTN đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đến công tác PCTN; một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chưa thực sự gương mẫu hoặc còn nể nang, né tránh trong đấu tranh PCTN…

Để đẩy mạnh công tác PCTN trong thời gian tới, tháng 12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN, yêu cầu các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 09 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, nhiệm vụ đầu tiên là phải tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về công tác PCTN đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Tháng 01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác PCTN, gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN; thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; thực hiện công tác PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước; thực hiện thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; bảo vệ, khen thưởng trong công tác PCTN.

Cũng trong tháng 01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PCTN năm 2021 nhằm tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh PCTN.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương xác định việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục và là một trong các tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hằng năm; xác định trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị. Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cùng với đó, người đứng đầu cấp ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác PCTN của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình. Chủ động kiểm tra, giám sát để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng. Xây dựng các cơ chế, chính sách để bảo vệ và tôn vinh những tập thể, cá nhân phát hiện, tố cáo các hành vi tham nhũng.

Đến nay, các sở, ngành, đơn vị, địa phương đều đã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCTN và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Hương Dịu