PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

09/04/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn triển khai thực hiện chính sách tiền lương
Cải cách tiền lương là một trong những nhiệm vụ quan trọng nằm trong chương trình tổng thể cải cách hành chính. Việc cải cách tiền lương sẽ tạo bước tiến lớn để thúc đẩy tăng năng suất lao động, đóng góp tích cực cho nền kinh tế. Tỉnh Bắc Kạn đang tích cực triển khai thực hiện kế hoạch cải cách chính sách tiền lương theo chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Công chức, viên chức các sở, ngành thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế

Theo Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 do Quốc hội ban hành, từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Theo đó, các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định; dự kiến tiền lương trung bình của công chức, viên chức tăng khoảng 30%. Nội hàm cơ bản nhất của cải cách chính sách tiền lương lần này là trả lương theo vị trí việc làm, chức vụ và chức danh của cán bộ lãnh đạo. Để tiến hành xây dựng hệ thống thang bảng lương thì việc quan trọng đầu tiên là phải xây dựng được vị trí việc làm.

Triển khai thực hiện nhiệm vụ, hiện nay, cơ bản các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã thực hiện việc xây dựng vị trí việc làm và trình UBND tỉnh phê duyệt. Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Kạn cũng đã và đang nghiêm túc thực hiện chính sách tinh giản biên chế. Trong giai đoạn 2015 - 2021, tỉnh đã thực hiện cắt giảm 212 trường hợp công chức, 1.112 trường hợp viên chức; năm 2022 - 2023 tinh giản 198 biên chế. Cũng trong năm 2022, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022 - 2026, theo đó, Bắc Kạn đặt ra chỉ tiêu từ 2022 đến năm 2026, cắt giảm 74 trường hợp công chức, 934 trường hợp viên chức.

Việc tinh giản để đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác, đồng thời thực hiện kịp thời, đầy đủ việc giải quyết chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế. Tinh giản biên chế gắn với thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức sẽ thu hút người có đức, có tài vào hoạt động công vụ trong các cơ quan, đơn vị, xây dựng tổ chức bộ máy gọn nhẹ, hợp lý, khoa học, góp phần thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Từ đó, từng bước tăng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước sang hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025, giảm 10% số người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Về tổ chức bộ máy, thực hiện các Nghị định của Chính phủ, quy định của bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối trung gian; tiếp tục sắp xếp tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hiện nay, cấp tỉnh có 20 cơ quan, tổ chức hành chính; số chi cục và tương đương là 11 đơn vị; số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là 88 phòng. Tổng số đơn vị sự nghiệp công lập toàn tỉnh là 375 đơn vị, giảm 4 đơn vị (thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo cấp huyện) so với thời điểm tháng 12/2022.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước hướng tới xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, góp phần giúp tỉnh Bắc Kạn thực hiện tốt mục tiêu cải cách chính sách tiền lương theo yêu cầu của Chính phủ.

Tập trung thực hiện Kế hoạch cải cách chính sách tiền lương    

Cuối tháng 3/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm tạo đồng thuận xã hội trong việc cải cách chính sách tiền lương; triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản của tỉnh về việc cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp các chức danh, chức vụ theo phân cấp quản lý bảo đảm đồng bộ, thống nhất với danh mục do Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành; bảo đảm sự kế thừa, ổn định của tổ chức bộ máy theo quy định.

Xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt vị trí việc làm thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục rà soát, trình cấp thẩm quyền điều chỉnh đề án vị trí việc làm đảm bảo phù hợp, đúng quy định.

Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn về chế độ tiền lương mới đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo hướng dẫn của Trung ương. Triển khai thực hiện các quy định tại Quyết định của Ban Bí thư, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định của Chính phủ về chế độ tiền lương mới.

Tiếp tục thực hiện việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách nhà nước, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo gắn với cải cách chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII; Kế hoạch số 446/KH-UBND và Kế hoạch số 212/KH-UBND của UBND về rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.../.

Hương Lan