PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/03/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn
Giải quyết kiến nghị của tỉnh Bắc Kạn về quy hoạch vùng và mở rộng, cải tạo cơ sở vật chất của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến trả lời tại Văn bản số 2198/BKHĐT-KTĐPLT ngày 25/3/2024.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

1. Kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sớm hoàn thành quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc. Trên cơ sở đó để tổ chức triển khai các chương trình, đề án có tính chất liên kết vùng; đồng thời căn cứ tính chất của từng tiểu vùng sớm xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách đặc thù để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng.

Trả lời:

Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua hồ sơ tại phiên họp thẩm định vùng ngày 21/12/2023. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan lập quy hoạch vùng) đang khẩn trương rà soát, chỉnh sửa hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch.

2. Hỗ trợ tỉnh Bắc Kạn đầu tư mở rộng, xây dựng, cải tạo cơ sở vật chất của Cơ sở Cai nghiện ma túy để nâng quy mô tiếp nhận đối tượng vào cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh (vì cơ sở vật chất của cơ sở chưa đáp ứng được nhu cầu đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện của tỉnh).

Trả lời:

Cơ sở cai nghiện ma túy công lập do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định thành lập (theo khoản 1 Điều 35 Luật Phòng, chống ma túy năm 2021). UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở cai nghiện công lập (theo khoản 1 Điều 85 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy). Như vậy, việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng cơ sở cai nghiện ma túy công lập là nhiệm vụ của địa phương.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 đã có quy định về các ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có nội dung xây dựng, cải tạo, nâng cấp các cơ sở cai nghiện thuộc lĩnh vực xã hội. Theo quy định của pháp luật về đầu tư công, việc quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, bố trí vốn đầu tư công do địa phương quản lý (kể cả nguồn vốn từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương) thuộc thẩm quyền của địa phương.

Do đó, trong trường hợp cần thiết, cấp bách cần thực hiện đầu tư, mở rộng, cải tạo cơ sở vật chất của Cơ sở Cai nghiện ma túy của tỉnh, đề nghị UBND tỉnh Bắc Kạn căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đã được cấp có thẩm quyền giao, chủ động sắp xếp lại các dự án không còn nhu cầu thực hiện hoặc những dự án giải ngân chậm, kém hiệu quả để ưu tiên bố trí vốn cho dự án và thực hiện điều chỉnh kế hoạch đầu tư công theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư công./.

DT