PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/12/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Công tác văn hóa, văn nghệ đảm bảo đúng định hướng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương
Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, năm 2023, các hoạt động văn hoá, văn nghệ được triển khai theo đúng định hướng của Đảng, phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của Nhân dân.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao ban công tác văn hóa, văn nghệ 6 tháng năm 2023

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, công tác quán triệt, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về những quan điểm, chủ trương của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được ngành Tuyên giáo trong tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên; công tác thẩm định các chương trình, kế hoạch, nội dung hoạt động lĩnh vực văn hóa, văn nghệ được thực hiện chủ động, kịp thời, đã tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động, đáp ứng yêu cầu phát triển nền văn hóa, văn học, nghệ thuật trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ tiếp tục được tăng cường. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, quản lý, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị; hướng dẫn tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ đảm bảo chất lượng, nội dung, hình thức phong phú, lành mạnh, phù hợp với nếp sống văn minh, thuần phong mỹ tục của các dân tộc trên địa bàn, tôn vinh, đề cao các giá trị “chân - thiện - mỹ”, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. 

Một số sự kiện văn hóa, văn nghệ nổi bật diễn ra trong năm 2023 thu hút được sự quan tâm, tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, tiêu biểu như “Tuần Văn hóa - Du lịch Bắc Kạn” gắn với trải nghiệm Bí xanh thơm Ba Bể tổ chức tại huyện Ba Bể trong tháng 5; sự kiện “Sắc thu hồ Ba Bể” diễn ra vào tháng 10 tại huyện Ba Bể; Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc tỉnh Bắc Kạn lần thứ II tổ chức tháng 11 tại huyện Chợ Đồn; Đêm thơ - nhạc kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nhà thơ Nông Quốc Chấn tổ chức tháng 11 tại thành phố Bắc Kạn...


Liên hoan văn nghệ các khu dân cư văn hóa tại huyện Ngân Sơn năm 2023

Tại nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, liên hoan nghệ thuật quần chúng, liên hoan tuyên truyền lưu động... cũng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, tạo sự vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, các tầng lớp Nhân dân, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc và địa phương; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh.

Cùng với việc tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa văn nghệ, công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; quản lý, tổ chức lễ hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện. Trong năm 2023, tỉnh đã quan tâm hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một (Lượn Slương của người Tày huyện Chợ Mới); hỗ trợ tu bổ, tôn tạo, chống xuống cấp di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia có giá trị tiêu biểu của các dân tộc thiểu số (di tích lịch sử Khau Mạ thuộc huyện Chợ Đồn và động Nàng Tiên thuộc huyện Na Rì); hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng/bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số (thôn Nà Tuồng, Xuân Dương, Na Rì và thôn Khâu Đấng, Bộc Bố, Pác Nặm). Đồng thời, tỉnh cũng quan tâm cân đối, bố trí và huy động thêm nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ sở, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của Nhân dân, trong đó nổi bật, đáng chú ý là việc triển khai Dự án xây dựng sân vận động tỉnh Bắc Kạn với quy mô 8.000 chỗ ngồi và sắp tới đây là triển khai tuyến đi bộ tại thành phố Bắc Kạn. 

Năm 2023 cũng là năm có nhiều dấu ấn trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật. Hội Văn học nghệ thuật tỉnh đã động viên, khuyến khích các hội viên, văn nghệ sĩ, các phóng viên thâm nhập thực tế, sáng tác, phản ảnh nhiều mặt sinh động của đời sống xã hội, tạo ra các tác phẩm có giá trị cao về văn học, nghệ thuật; đồng thời tích cực tham gia các cuộc thi, các giải báo chí do tỉnh và Trung ương tổ chức, theo đó đã có một số tác phẩm được vinh danh và đạt giải quốc gia… 

Theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức triển khai theo đúng định hướng của Đảng, phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương, đơn vị, tạo môi trường văn hoá, xã hội ổn định, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, lành mạnh trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, các sự kiện, hoạt động văn hóa trên địa bàn mới thực hiện ở quy mô nhỏ, chưa làm nổi bật được những nét văn hoá truyền thống đặc sắc của địa phương; các tiềm năng, lợi thế của văn hóa chưa được khai thác hiệu quả để phục vụ phát triển du lịch; công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chưa thật sự đi vào chiều sâu. Một số phong trào, cuộc vận động về văn hóa, sáng tác văn học, nghệ thuật chưa thực sự hiệu quả, chưa thu hút, lôi cuốn đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia. Việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa còn hạn chế, chủ yếu từ ngân sách nhà nước...

Vì vậy, trong năm 2024, cần tăng mức đầu tư cho việc triển khai thực hiện các hoạt động văn hoá, văn nghệ, đặc biệt là những sự kiện lớn của tỉnh; tổ chức nhiều hơn các chương trình, sự kiện, giao lưu, trình diễn, giới thiệu di sản văn hóa, đặc biệt là các loại hình di sản đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Tăng cường công tác tiếp xúc, quảng bá du lịch, phát huy thế mạnh tiềm năng du lịch của tỉnh theo hướng nhanh, bền vững, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện có hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, từng bước cải thiện và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của Nhân dân; ngăn chặn nguy cơ xuống cấp của các di tích và sự mai một của các di sản văn hóa; huy động mọi nguồn lực cho phát triển văn hóa, nâng cao đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo sự phát triển hài hòa giữa kinh tế và văn hóa để Nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa và sáng tạo văn hóa. 

Tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Văn học nghệ thuật, các cơ quan thông tin tuyên truyền của tỉnh; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hoạt động văn hóa trái với quy định của pháp luật; ngăn chặn kịp thời sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, nhất là trên Internet và mạng xã hội; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đồng thời quan tâm phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh./.

BH