PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được tổ chức thành công, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội, trong đó họp phiên trù bị ngày 25/01/2021, khai mạc chính thức ngày 26/01/2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991, 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; xác định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và tầm nhìn phát triển đất nước tới năm 2045; tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII và bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Để phổ biến, tuyên truyền sâu rộng về kết qủa Đại hội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã gửi Đề cương tuyên truyền để các đơn vị có thông tin đầy đủ, chính xác về kết quả Đại hội XIII của Đảng, qua đó góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống./.

Hương Lan