PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ quan trọng, là thành tố quyết định nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sinh hoạt chi bộ có nhiều chuyển biến tích cực

Thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan (CCQ) tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong Đảng bộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về sinh hoạt chi bộ. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng” và “Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đạo đức công vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, đồng thời, để đảm bảo việc sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đi vào thực chất, hằng năm, Đảng ủy xây dựng kế hoạch phân công thành viên các tổ dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ để hướng dẫn, giám sát, chấn chỉnh những cấp ủy, chi bộ tổ chức thực hiện việc sinh hoạt chi bộ chưa đúng hướng dẫn, quy trình quy định; kịp thời kiện toàn các tổ dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ khi có sự thay đổi thành viên; yêu cầu các cấp ủy chủ động xây dựng lịch sinh hoạt chi bộ; ban hành nhiều văn bản về tổ chức sinh hoạt chi bộ nhằm góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Hằng năm, Đảng ủy CCQ tỉnh đều chỉ đạo các đảng ủy cơ sở thực hiện nghiêm việc tổ chức sinh hoạt mẫu tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; thực hiện thường xuyên việc chấm điểm sinh hoạt chi bộ theo quy định của Tỉnh ủy.

Đối với sinh hoạt chuyên đề, Ban Thường vụ Đảng ủy yêu cầu các cấp ủy cơ sở xây dựng kế hoạch, lựa chọn nội dung báo cáo với cấp ủy cấp trên ngay từ đầu năm. Ngoài những chuyên đề chung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Đảng ủy gợi ý nội dung chuyên đề phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, nhất là ở những đơn vị còn có vấn đề bức xúc nổi cộm, cần tập trung giải quyết dứt điểm; hướng dẫn xây dựng đề cương chuyên đề, cách thức tổ chức điều hành một buổi sinh hoạt theo chuyên đề… Trên cơ sở nội dung chuyên đề đã được gợi ý, nhiều cấp ủy lựa chọn chuyên đề sinh hoạt phù hợp. Ngoài những chuyên đề tập trung đề xuất những giải pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Chỉ thị số 03-CT/TW, số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo Bác, các tổ chức cơ sở Đảng còn xây dựng các chuyên đề gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị, nâng cao vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao...

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy đã ban hành 07 kế hoạch, 03 hướng dẫn chi tiết về cách thức tổ chức, nội dung, quy trình, cách điều hành buổi sinh hoạt chi bộ thường kỳ và theo chuyên đề; thành lập 35 tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ, đã dự được 335 buổi. Từ việc đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên, trong đó trọng tâm là chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; theo đó, nền nếp sinh hoạt cấp ủy, chi bộ trong toàn Đảng bộ đã có chuyển biến tích cực, chất lượng các buổi sinh hoạt được nâng lên, các cấp ủy, chi bộ đã thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo tổ chức đảng và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sinh hoạt chuyên đề đã có hiệu quả thiết thực hơn do lựa chọn chủ đề sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; những vấn đề bức xúc, nổi cộm cần được khắc phục, giải quyết đã thu hút được nhiều ý kiến tham gia của đảng viên, không khí buổi sinh hoạt chuyên đề vì thế cũng sinh động, cởi mở hơn. Việc duy trì nề nếp và nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ đã có tác dụng tích cực đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ.

Những giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong thời gian tới

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số cấp ủy chi bộ chưa thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ; lúng túng trong việc sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, mang tính hình thức, thiếu hấp dẫn chỉ tập trung về kiểm điểm thực hiện công tác chuyên môn; tính giáo dục, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt còn hạn chế...

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại, góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên và xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy CCQ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số giải pháp, cụ thể:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nhằm giúp các cấp ủy đảng, đảng viên nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng tổ chức Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh; nhận thức đầy đủ sâu sắc về vị trí, vai trò của Chi bộ và ý nghĩa, tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng và chấp hành nghiêm nề nếp sinh hoạt cấp ủy chi bộ theo quy định.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ phải gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đồng thời tiến hành kiểm điểm việc tự soi, tự sửa đối với tập thể, cá nhân đảng viên.

Chỉ đạo quán triệt, duy trì nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo chuyên đề nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng ở đơn vị.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của Bí thư cấp ủy, năng lực điều hành sinh hoạt của người chủ trì; tạo không khí gợi mở và dẫn dắt, định hướng tập trung để đảng viên tham gia thảo luận, lắng nghe ý kiến của đảng viên. Chỉ đạo tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế, những vấn đề nổi cộm của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy, các cấp ủy cơ sở phải thường xuyên chỉ đạo, phân công cấp ủy viên dự, theo dõi, hướng dẫn cụ thể nội dung, cách thức tiến hành sinh hoạt. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tiến hành sơ kết, tổng kết các tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ để từ đó rút kinh nghiệm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót; nhân rộng điển hình những đơn vị làm tốt; chỉ đạo có hiệu quả việc tổ chức sinh hoạt mẫu tại các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Đẩy mạnh việc thực hiện việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ là nội dung cơ bản và lấy kết quả chấm điểm xếp loại sinh hoạt chi bộ làm cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng cơ sở đảng và đảng viên. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân thực hiện hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, đồng thời nhắc nhở, nghiêm khắc xử lý những chi bộ, người đứng đầu cấp ủy thực hiện qua loa, hình thức./.

Hương Dịu