PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân
Năm 2022, việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở trên địa địa bàn tỉnh tiếp tục được duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tăng cường và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với đảng và chính quyền trong tình hình mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành của tỉnh nhận câu hỏi và trả lời các đại biểu
tại Hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân

Thực hiện QCDC ở cơ sở, các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11. Trong đó, những nội dung dân biết được thực hiện thông qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn, bộ phận một cửa các cơ quan, đơn vị; công khai trên hệ thống truyền thanh các phương tiện thông tin đại chúng hoặc công khai thông qua trưởng thôn, tổ trưởng dân phố để thông báo đến Nhân dân.

Trong năm 2022, UBND các xã, phường, thị trấn cũng đã thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân theo định kỳ, tổ chức tiếp công dân theo quy định và trực tiếp giải quyết những khiếu nại, tố cáo của công dân; từng bước hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Cấp ủy, chính quyền cấp tỉnh, cấp huyện đã tổ chức 22 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với khoảng 2.000 lượt Nhân dân, đoàn viên, hội viên về các nội dung dung như chuyển đổi số, thực hiện cải cách hành chính, chính sách hỗ trợ nông dân, hợp tác xã…

Việc xây dựng quy ước, hương ước ở các thôn, bản, tổ dân phố được bàn bạc dân chủ để Nhân dân tự giác thực hiện nhằm phát huy những chuẩn mực đạo đức truyền thống, đồng thời khuyến khích phát triển sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội… ở khu dân cư. Đến nay, 100% các thôn bản, tổ dân phố đã xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hương ước, quy ước được UBND xã, phường, thị trấn phê duyệt đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành.

Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng các xã, phường, thị trấn đã phát huy vai trò trong công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện một số trường hợp vi phạm, có dấu hiệu vi phạm và kiến nghị với chính quyền kịp thời giải quyết. Thông qua đó, phát huy tác dụng tích cực, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hạn chế lãng phí, thất thoát tài sản, tiền của Nhà nước.

Các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước luôn đảm bảo quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện QCDC; đảm bảo dân chủ trong quản lý và điều hành hoạt động cơ quan, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Qua đó, phát huy được quyền làm chủ của CBCCVC và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2022, 634/634 cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC với các nội dung được thưc hiện đầy đủ như: Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và nghị quyết Hội nghị năm 2021; đánh giá, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác; rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định…  Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan phát huy vai trò giám sát việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, nghị quyết Hội nghị, nội quy, quy chế cơ quan, tiếp nhận và giải quyết kịp thời những vướng mắc của người lao động, góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai các phong trào thi đua như sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… được Nhân dân tích cực tham gia. Năm 2022, toàn tỉnh duy trì kết quả 88% số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa; tỷ lệ làng, bản, thôn, xóm, khu phố đạt chuẩn văn hóa đạt 86%.

Nhân dân xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm đoàn kết phát triển kinh tế

Tiếp tục phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, năm 2023, tỉnh Bắc Kạn sẽ tăng cường thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, mở rộng và phát huy dân chủ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện tốt phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, góp phần vào xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh./.

Hương Dịu