PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt bổ sung danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 phê duyệt bổ sung 14 khu vực khai thác đất đắp làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích Dự án phát triển cơ sở hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn các huyện: Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông và Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn vào Danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

Tuyến đường Tổng Tàng tại xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới;

Tuyến đường thôn Bản Phố xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới;

Tuyến đường thôn Nà Nguộc xã Cao Kỳ, huyện Chợ Mới;

Tuyến đường thôn Thái Lạo xã Yên Cư, huyện Chợ Mới;

Tuyến đường thôn Bản Khiếu, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn;

Tuyến đường thôn Bản Chang, xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn;

Tuyến đường thôn Bản Lác, khuổi Vùa, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn;

Tuyến đường liên thôn Nà Hin - Nà Kẹn, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn;

Tuyến đường thôn Nà Chang, xã Đồng Thắng, huyện Chợ Đồn;

Tuyến đường Khuổi Hiu thôn Nà Vài, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông;

Tuyến đường Khuổi Khoang thôn Khuổi Piểu, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông;

Tuyến đường thôn Nà Hin, Nà Thoi, Boóc Khún, xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông;

Tuyến đường thôn Pùng Chằm, xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

BH