PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số 713/LĐTBXH-NCC trả lời kiến nghị của công dân liên quan đến chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể, công dân Hoàng Văn Khoát, thôn Nà Vạng, xã Đổng Xá, huyện Na Rì kiến nghị xem xét việc điều chỉnh chế độ trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Sở Lao động - Thương binh và xã hội trả lời như sau:

Ngày 29/4/2010, ông Hoàng Văn Khoát được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn giám định tại Biên bản giám định bệnh tật số 12/GĐYK-CĐHH với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh, tật là 69% và được hưởng trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học kể từ ngày 1/8/2010 theo Quyết định số 1425/QĐ-LĐTBXH ngày 12/8/2010 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, mức trợ cấp 1.277.000 đồng/tháng và ông đã hưởng mức trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 69% đến hết tháng 2/2017.

Ngày 28/4/2016, Thanh tra tỉnh Bắc Kạn ban hành Kết luận thanh tra số 160/KL-TTr việc thực hiện công tác giám định y khoa của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh giai đoạn 2009 - 2012, theo đó kết luận: Giai đoạn 2009 - 2012 có 188 trường hợp được cộng thêm tỷ lệ phần trăm của các bệnh khác không liên quan đến bệnh được quy định tại Quyết định số 09/2008/QĐ-BYT ngày 20/2/2008 của Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin, trong đó có ông Hoàng Văn Khoát.

Trên cơ sở Văn bản chỉ đạo số 729/UBND-NC ngày 24/2/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết đối với 188 trường hợp đã được Thanh tra tỉnh Bắc Kạn kết luận, ngày 3/3/2017, Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Biên bản số 82/GĐYK-CĐHH sắp xếp lại bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học/dioxin đối với ông Hoàng Văn Khoát với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do bệnh, tật là 30% (Biên bản này thay thế Biên bản số 12/GĐYK-CĐHH ngày 29/4/2010). Căn cứ Biên bản giám định y khoa số 82 nói trên của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng của ông theo mức độ suy giảm khả năng lao động từ 21 - 40%.

Căn cứ Thông tư số 22/2016/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp ưu đãi đối với nhóm đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được công nhận và đang hưởng trợ cấp trước ngày 1/9/2012, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã điều chỉnh mức trợ cấp của ông sang hưởng tỷ lệ 41 - 60% là đúng với chế độ chính sách quy định hiện hành./.

DT