PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/01/2024
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Sở Nội vụ trả lời kiến nghị về thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo dục
Giải quyết kiến nghị sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV về thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo dục, ngày 30/1/2024, Sở Nội vụ có Công văn số 166/SNV-CCVC trả lời cử tri Vương Thị Đậm, Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Tá, huyện Chợ Đồn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cụ thể:

1. Đối với kiến nghị “Từ những năm 2011, rất nhiều giáo viên đã đi đào tạo có bằng Đại học, đáp ứng chuẩn trình độ theo điểm b khoản 1 Điều 72 Luật Giáo dục năm 2019 quy định trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo: “Có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông”, trong đó, nhiều giáo viên đã phấn đấu đạt rất nhiều thành tích trong công tác, tuy nhiên chưa được thăng hạng, nâng ngạch. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho biết lý do không tổ chức thường niên việc thăng hạng, nâng ngạch cho các đối tượng đủ điều kiện”

Sở Nội vụ trả lời như sau:

Căn cứ Quy định về phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức của UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 17/2/2017), Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức từ hạng III lên hạng II vào năm 2018 (kết quả gồm 265 thí sinh trúng tuyển).

Ngày 2/2/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021) thì một số viên chức tại các cấp học nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp (CDNN) cao hơn liền kề (không phải thi hoặc xét thăng hạng). Tuy nhiên, việc triển khai bổ nhiệm và xếp lương CDNN viên chức giáo dục theo các Thông tư nêu trên còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đến ngày 14/4/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT (sửa đổi các Thông tư số 01, 02, 03, 04), việc bổ nhiệm và xếp lương CDNN viên chức giáo dục mới được thực hiện và theo Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 thì các trường hợp giáo viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này được bổ nhiệm và xếp lương CDNN mà không phải thông qua thi hoặc xét thăng hạng CDNN.   

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Đồn về kết quả bổ nhiệm CDNN và xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập (Báo cáo số 682/BC-UBND ngày 28/12/2023), đơn vị đã thực hiện bổ nhiệm và xếp lương CDNN viên chức theo quy định, trong đó có 159 giáo viên mầm non hạng IV đủ điều kiện bổ nhiệm CDNN giáo viên mầm non hạng III, 147 giáo viên tiểu học hạng IV đủ điều kiện bổ nhiệm CDNN giáo viên tiểu học hạng III (trong đó đã có các trường hợp đã được bổ nhiệm và xếp lương CDNN mà không phải thi hoặc xét thăng hạng). Căn cứ kết quả bổ nhiệm và xếp lương CDNN theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời căn cứ vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo CDNN, trong thời gian tới, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát số lượng viên chức đủ điều kiện và hạng CDNN còn thiếu để tiếp tục thực hiện thi hoặc xét thăng hạng viên chức theo quy định.    

2. Về kiến nghị “Các Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo được ban hành ngày 2/2/2021 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021 gồm Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập; Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập. Tuy nhiên, việc chuyển xếp lương ngạch mới theo các Thông tư trên đối với giáo viên thực hiện chậm so với các địa phương khác. Đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ nguyên nhân thực hiện chậm, đồng thời xem xét chuyển xếp lương của giáo viên theo quy định tránh gây thiệt thòi cho giáo viên công tác lâu năm”

Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

Các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 2/2/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/3/2021. Tuy nhiên, quá trình triển khai bổ nhiệm và xếp lương viên chức giáo dục theo các Thông tư này còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Đến ngày 14/4/2023, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01, 02, 03, 04/2021/TT-BGDĐT (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/5/2023). Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2347/UBND-NCPC ngày 19/4/2023 về việc thực hiện Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện (theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh thì việc bổ nhiệm CDNN viên chức thuộc thẩm quyền UBND các huyện, thành phố). Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1206/SGDĐT-TCĐT ngày 25/5/2023 về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn CDNN và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, UBND huyện Chợ Đồn đã ban hành Công văn số 1485/UBND-GDĐT ngày 22/6/2023 để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện. Tại Báo cáo số 682/BC-UBND ngày 28/12/2023 nêu trên, UBND huyện Chợ Đồn báo cáo về việc đã thực hiện bổ nhiệm và xếp lương cho 712 viên chức đủ điều kiện/ tổng số 834 viên chức hiện có mặt. Số viên chức còn lại chưa thực hiện bổ nhiệm và xếp lương theo các Thông tư mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo là do chưa đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, chưa đáp ứng tiêu chuẩn về thời gian công tác…

Theo đó, việc triển khai thực hiện bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức giáo dục theo Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được UBND huyện Chợ Đồn triển khai thực hiện theo quy định phân cấp, bảo đảm theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.  

DT