PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng và giáo dục truyền thống trong đoàn viên thanh niên
Trong thời gian qua, Thành đoàn Bắc Kạn luôn quan tâm công tác xây dựng và phát triển đảng viên trong đoàn viên thanh niên (ĐVTN), góp phần tích cực vào việc nâng cao sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng; đổi mới về nội dung và phương thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, tạo môi trường lành mạnh để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện nay, thành phố Bắc Kạn có trên 12.000 thanh niên, đây là một lực lượng quan trọng, xung kích, đi đầu trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Những năm qua, công tác bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp luôn được Đoàn Thanh niên thành phố chú trọng, thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho ĐVTN phấn đấu, rèn luyện trưởng thành. Từ năm 2015 đến nay, các cấp bộ đoàn thành phố đã kịp thời bồi dưỡng, lựa chọn, giới thiệu được 436 đoàn viên ưu tú cho Đảng; trong đó có 391 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng, 19 đồng chí tham gia cấp ủy các cấp, 25 đồng chí tham gia HĐND các cấp.


Kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ phường Sông Cầu

Đồng chí Trần Công Luân - Bí thư Thành đoàn Bắc Kạn cho biết: Để làm tốt công tác đào tạo nguồn, phát triển đảng viên trong ĐVTN và giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, các tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt các câu lạc bộ, đội, nhóm; luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục thành niên với nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Tổ chức cho ĐVTN tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, về Đoàn; triển khai học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Đoàn các cấp; tổ chức hành trình về nguồn… Chương trình rèn luyện đoàn viên được triển khai nghiêm túc, việc rà soát, kiểm tra công tác xây dựng điển hình và đăng ký các tiêu chí, chuẩn mực đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên được cụ thể hóa đến từng đối tượng, khu vực, địa bàn.Thành đoàn phối hợp tổ chức thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Bé
(phường Sông Cầu) nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 

Công tác xây dựng và phát triển đảng viên trong ĐVTN trên địa bàn thành phố đã góp phần tích cực vào việc nâng cao sức chiến đấu, đảm bảo tính kế thừa, sự phát triển liên tục của Đảng, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng; giáo dục lí tưởng cách mạng, đạo đức lối sống trong ĐVTN trên địa bàn thành phố vẫn còn một số khó khăn như: Nguồn đoàn viên để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng còn hạn chế; ĐVTN khối cơ quan ngày càng ít do thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nên việc tuyển mới cán bộ, công chức trẻ không nhiều; một số đoàn viên trẻ chưa nêu cao tính tiền phong, đi đầu…

Phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện mục tiêu xây dựng lớp thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên”, có ước mơ, hoài bão, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng thời, phát huy hơn nữa vai trò của Đoàn trong tham gia xây dựng Đảng và đẩy mạnh giáo dục truyền thống, giáo dục đạo đức cho thế hệ trẻ tại thành phố Bắc Kạn, thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của các đảng viên trẻ, ĐVTN trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị, coi đây là trách nhiệm và quyền lợi chính trị của ĐVTN và tổ chức đoàn.

Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho ĐVTN về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng.

Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam”; quan tâm phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, tạo nguồn và giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước trong thanh niên; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào hành động cách mạng nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội…/.

Hương Dịu