PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/11/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Các cơ quan tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã ban hành chương trình hành động thực hiện.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chương trình hành động được triển khai hướng tới mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh; tích cực xây dựng Đảng, góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh.

Nội dung chi tiết xem tại đây./.

Hương Dịu