PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Đẩy mạnh tuyên truyền sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Chiều 30/10, Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã họp để đánh giá kết quả công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 và triển khai nội dung tuyên truyền sau Đại hội. Đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII diễn ra từ ngày 26-28/10/2020 đã thành công tốt đẹp, trong đó có phần đóng góp nhiều nội dung quan trọng của Tiểu ban Tuyên truyền. Tiểu ban Tuyên truyền đã tập trung tuyên truyền về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội. Trọng tâm được xác định là đẩy mạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; phương hướng, mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Đa dạng hoá hình thức như tuyên truyền miệng, thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tuyên truyền trực quan, các cuốn bản tin và ấn phẩm lịch sử; hoạt động văn hoá, thể thao…

Các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền thường xuyên theo định hướng với nhiều hình thức, nội dung phong phú; tăng thời lượng, tin bài tuyên truyền Đại hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên; phát huy vai trò của tổ chức hội; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp. Tham gia đóng góp ý kiến, nắm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, hội viên và các tầng lớp Nhân dân và tình cảm, niềm tin hướng về đại hội. Thực hiện công tác chỉnh trang đô thị, tuyên truyền và vận động Nhân dân treo cờ Tổ quốc. Thành lập đoàn công, nông, binh, thanh thiếu nhi chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: Một số địa phương, đơn vị chưa bám sát nhiệm vụ được phân công để chủ động thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền; công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm soát tuyên truyền về Đại hội như đặt giao diện trên trang thông tin điện tử của các địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được thực hiện kịp thời; pa nô, áp phích, khẩu hiệu một số nơi đã cũ nhưng chưa được chỉnh trang, khắc phục...

Tiểu ban Tuyên truyền xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là: Tiếp tục tuyên truyền về các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với hình thức, nội dung phong phú, đa dạng. Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, việc lấy ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Phát hành áp phích tuyên truyền kết quả nổi bật của Đại hội; mục tiêu, nhiệm vụ chính của nghị quyết Đại hội. Nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng chính đáng, tiếp thu các ý kiến của hội viên, triển khai lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…/.

Theo Báo Bắc Kạn