PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Xây dựng hệ thống thông tin Ngành Nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Trung tâm Nghiên cứu Địa tin học - Trường Đại học Nông lâm
Chủ nhiệm đề tài/dự án TS. Nguyễn Văn Hiểu
Thời gian bắt đầu Năm 2020
Thời gian kết thúc Năm 2022
Kinh phí
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm ngành nông nghiệp được tích hợp trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và cung cấp thông tin cho các cấp chính quyền, các cơ quan chuyên môn, doanh nghiệp và người dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tóm tắt
Xếp loại Khá
Tệp tin đính kèm