PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_DeTai_ChiTiet

Tên đề tài Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các giống quýt và lựa chọn giống quýt có triển vọng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Cơ quan chủ trì Viện Nghiên cứu Rau
Chủ nhiệm đề tài/dự án Ks. Ngô Hồng Quang
Thời gian bắt đầu Năm 2020
Thời gian kết thúc
Kinh phí
Tình trạng Đã nghiệm thu
Mục tiêu Điều tra, đánh giá được các giống quýt hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Lựa chọn được giống quýt có chất lượng tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng địa phương để trồng khảo nghiệm.
Tóm tắt
Xếp loại Khá
Tệp tin đính kèm