PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

31/08/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ba Bể nỗ lực hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023
Năm 2023, huyện Ba Bể phấn đấu có thêm 2 xã nông thôn mới (NTM), 2 xã NTM nâng cao và 23 thôn NTM. Hiện nay, các địa phương trên địa bàn huyện đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân thôn Phiêng Phàng, xã Yến Dương sản xuất miến dong, nâng cao thu nhập 

Yến Dương là xã nằm trong lộ trình về đích NTM năm 2023 của huyện Ba Bể. Hiện nay, Đảng bộ và Nhân dân xã Yến Dương đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành 8/19 tiêu chí NTM xã chưa đạt gồm các tiêu chí về: Quy hoạch, giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo, môi trường và an toàn thực phẩm.

Chủ tịch UBND xã Hà Văn Quý cho biết, ngay từ đầu năm 2023, UBND xã đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục xác định việc xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi nguồn lực từ các chương trình để thực hiện đạt được mục tiêu; chỉ đạo các thôn cùng với thực hiện các tiêu chí chưa đạt, củng cố và duy trì các tiêu chí đã đạt. Công tác tuyên truyền, vận động bám sát vào mục tiêu kế hoạch đề ra, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, Nhân dân trong việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng NTM, huy động mọi tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện Chương trình.

Xã đã chỉ đạo các thôn rà soát lại đồ án quy hoạch và đề án phù hợp với quy định mới và điều kiện của địa phương để UBND xã xem xét, phê duyệt điều chỉnh; xây dựng kế hoạch năm 2023 và giai đoạn theo đề án phê duyệt, đăng ký kế hoạch hằng năm để thực hiện. Trên cơ sở các danh điểm công trình hạ tầng đã được phê duyệt và nguồn vốn được phân bổ, xã Yến Dương tiếp tục huy động Nhân dân đóng góp, triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, nhất là các công trình giao thông nông thôn để hoàn thành tiêu chí giao thông trong năm 2023.

Nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần hoàn thiện các tiêu chí về thu nhập và tỷ lệ hộ nghèo, xã lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ những mô hình sản xuất mang tính ổn định lâu dài, là sản phẩm thế mạnh của địa phương, có hiệu quả kinh tế cao được Nhân dân đang hưởng ứng để từng bước nhân rộng, ưu tiên các mô hình sản xuất có khả năng hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Cùng với đó, vận động Nhân dân đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, tổ hợp tác.

Theo kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2023, huyện Ba Bể phấn đấu xây dựng xã Mỹ Phương (chưa đạt chuẩn trong lộ trình phấn đấu năm 2022) và xã Yến Dương về đích NTM; các xã còn lại phấn đấu hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2022; bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Xây dựng 2 xã NTM nâng cao gồm xã Khang Ninh và xã Hà Hiệu (chưa đạt chuẩn trong lộ trình phấn đấu năm 2022); củng cố, duy trì các xã đã đạt chuẩn NTM còn lại đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí NTM nâng cao so với năm 2022. Có thêm 23 thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn NTM.

Để thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra, từ đầu năm đến nay, huyện Ba Bể đã triển khai nhiều nội dung, nhiệm vụ thực hiện Chương trình xây dựng NTM như phê duyệt kế hoạch xây dựng NTM, NTM nâng cao của các xã nằm trong lộ trình về đích năm 2023, trong đó, chỉ đạo các nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, từng đơn vị có liên quan; thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG huyện, các xã; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, Nhân dân về chủ trương, chính sách, văn bản mới, về các bước tổ chức thực hiện, cách làm để xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM, thôn NTM; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay xây dựng NTM” gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn mình”…; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình … Huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình MTQG để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Trên cơ sở vốn kế hoạch vốn được giao năm 2023, huyện đã phân bổ vốn đầu tư đường xây dựng 22 tuyến đường nông thôn tại các xã Địa Linh, Khang Ninh, Thượng Giáo, Nam Mẫu, Bành Trạch, Cao Thượng, Mỹ Phương, Yến Dương, Quảng Khê, Hoàng Trĩ, Đồng Phúc, Phúc Lộc, Chu Hương; 10 nhà văn hóa tại các xã Khang Ninh, Thượng Giáo, Yến Dương, Đồng Phúc, Chu Hương; 4 công trình thủy lợi tại xã Hà Hiệu. Cùng với đó, huyện quan tâm hỗ trợ các dự án liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị, phát triển các sản phẩm OCOP đã được phê duyệt.

Huyện Ba Bể đã và đang tích cực tháo gỡ khó khăn, quyết tâm cao thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong đó, tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phát triển sản  xuất, thực hiện tốt Chương trình “Mỗi xã, phường một sản phẩm” (Chương trình OCOP) để hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, giảm hộ nghèo, tổ chức sản xuất; tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức, giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn để hoàn thành các tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội…/.

Hương Dịu