PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/04/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Học tập và làm theo Bác về trách nhiệm nêu gương
Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí minh nói chung và thực hiện nêu gương nói riêng luôn được triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập chuyên đề "Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương” 
(Ảnh: Hội nghị tại điểm cầu Hội trường tỉnh)

Cụ thể hóa các quy định về nêu gương phù hợp với thực tế địa phương

Thực hiện học tập và làm theo Bác về trách nhiệm nêu gương, thời gian qua, Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về nêu gương, cụ thể như Quy định số 1496-QĐ/TU ngày 25/10/2013 về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Quy định số 01-QĐ/TU ngày 14/7/2017 về “Trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; Công văn 2542- CV/TU ngày 25/2/2019 về thực hiện quy định Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện nêu gương theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành quyết định số 1926-QĐ/TU ngày 13/12/2017 về nội dung cụ thể hóa 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong hệ thống chính trị và các kế hoạch về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 2/10/2019 về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đảm bảo “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện” và được niêm yết tại cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức cho cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cải tiến lề lối làm việc, phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, vi phạm đạo đức lối sống, gây mất đoàn kết nội bộ…

Việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh luôn được gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo sự chuyển biến trong lề lối làm việc, phong cách ứng xử, đạo đức, lối sống của mỗi cá nhân trong từng cơ quan, đơn vị. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định về sự lãnh đạo của Ban Thường vụ đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng đối với việc tiếp nhận đơn thư tố giác, tin báo tội phạm và nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện …

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm nâng cao hiệu quả việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, trong đó có Quy định số 06-QĐ/TU ngày 31/1/2028 về việc cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trên địa bàn tỉnh phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Chuyển biến tích cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên

Theo đồng chí Trần Thị Lộc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương đã tạo ra nhiều kết quả tích cực trong hệ thống chính trị và toàn xã hội. Hầu hết cán bộ, đảng viên lãnh đạo chủ chốt ở các cấp, các ngành và địa phương đã nêu gương về đổi mới tư duy, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ do tổ chức phân công, được quần chúng yêu mến, tín nhiệm.

Thực hiện Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 4/7/2018 về tổ chức đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đối với cấp tỉnh, đã có 262/262 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý thực hiện “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” theo các bước quy định. Việc tổ chức kiểm điểm được thực hiện nghiêm túc, công khai, dân chủ; không bao che, không lợi dụng kiểm điểm để bôi xấu, “hạ bệ”. Sau kiểm điểm, từng đồng chí xây dựng kế hoạch cụ thể sửa chữa, khắc phục triệt để khuyết điểm. Đối với cấp huyện và tương đương, 11/11 đảng ủy trực thuộc đã thực hiện nghiêm túc triển khai theo Kế hoạch. Cấp ủy cơ sở đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tự đánh giá lại những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn của cơ quan đơn vị. Mỗi cấp ủy tự biên soạn tài liệu sinh hoạt phù hợp với nội dung mà chi bộ đang muốn đổi mới.

Năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 21/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị năm 2022, hướng dẫn tự soi, tự sửa của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, 100% các tập thể và cá nhân trong diện đã nghiêm tục tự kiểm điểm. Ngoài ra một số chi bộ tự nhận thấy còn một số tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục, đã vận dụng sinh hoạt yêu cầu cả đảng viên không giữ chức vụ vẫn thực hiện kiểm điểm theo tinh thần của tỉnh chỉ đạo.

Đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” được triển khai thực hiện nghiêm túc đã góp phần nâng cao tính trung thực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; kịp thời phát hiện sai phạm, khuyết điểm, giải quyết bức xúc, tồn tại, yếu kém, tạo chuyển biến tích cực và rõ rệt trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Qua theo dõi của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên, trong toàn Đảng bộ cơ bản không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên được nâng cao.

Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện các quy định về nêu gương tại tỉnh Bắc Kạn thời gian qua đã từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Những kết quả trong thực hiện học và làm theo Bác về trách nhiệm nêu gương đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; tích cực, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Từ việc học tập và làm theo Bác, trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình, tiên tiến, việc làm tốt, hành động đẹp có sức lan tỏa trong cuộc sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự địa phương, sự thành công của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thực hiện "nêu gương" góp phần cùng toàn Đảng bộ và Nhân dân hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương, tháng 3/2023, Tỉnh ủy Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương của cán bộ, đảng viên nhằm nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”. Hội nghị đã được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu Hội trường tỉnh đến 195 điểm cầu các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các sở, ban, ngành, đoàn thể, hội, doanh nghiệp tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các xã, phường, thị trấn với hơn 10.800 đại biểu tham dự.

Nội dung chính của chuyên đề đã được Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ truyền tải một cách sâu sắc, xúc tích và vô cùng sinh động. Mỗi nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Phó Giáo sư, Tiến sĩ phân tích sâu sắc gắn với thực tiễn công tác để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền nêu cao tinh thần tự giác, tích cực, chủ động và nêu gương xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương mình, góp phần cùng toàn Đảng bộ và Nhân dân hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đ/c Trần Thị Lộc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt một số giải pháp thực hiện học tập và làm theo Bác
về trách nhiệm nêu gương trong thời gian tới

Hội nghị cũng đã được đồng chí Trần Thị Lộc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt một số giải pháp thực hiện học tập và làm theo Bác về trách nhiệm nêu gương trong thời gian tới. Theo đó, mọi cán bộ, đảng viên phải phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác thường xuyên, liên tục; thực hiện nghiêm các quy định của trung ương về trách nhiệm nêu gương, tự giác nêu gương và thành thực nêu gương từ suy nghĩ đến hành động.

Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên phải thông qua hoạt động thực tiễn, bằng những việc làm cụ thể. Trọng tâm là nêu gương trong đổi mới tư duy; trong hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của tổ chức, cá nhân; trong cải cách hành chính, tác phong, lề lối làm việc; nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong các cơ quan, đơn vị…

Từng cán bộ, đảng viên, nhất là đảng viên trẻ từng cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ thường xuyên nêu gương học tập, tự bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh chính trị; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong công tác tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nêu gương trong xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Theo đồng chí Trần Thị Lộc - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị cần tăng cường thực hành rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, học tập, sinh hoạt; thực hành phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, hiệu quả; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tích cực giải quyết dứt điểm các vấn đề phức tạp, bức xúc, tồn đọng kéo dài; chủ động, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống khẩn cấp, đột xuất, bất ngờ trong địa phương, lĩnh vực mình phụ trách…

Trước đó, tháng 1/2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Trong đó, yêu cầu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo Bác; tập trung thực hiện có hiệu quả nội dung trọng tâm, đột phá và giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện../.

Hương Dịu