PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo Bác
Năm nay là năm thứ 5 cán bộ, đảng viên và Nhân dân Bắc Kạn cùng với cả nước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Phát huy vai trò nêu gương, mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ trên mỗi vị trí công tác
(Ảnh: Công chức hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Một trăm bài diễn thuyết hay, không bằng một tấm gương sống” để đề cao việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Kế thừa tư tưởng đó cùng với những yêu cầu về nâng cao vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh đã ra sức thi đua, đổi mới phương thức lãnh đạo, đẩy mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức, đủ tài, đủ năng lực đảm đương nhiệm vụ.

Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 và các nội dung chuyên đề theo từng năm một cách nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Phát huy vai trò nêu gương, nhiều đơn vị có cách làm hay, sáng tạo và được sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, Nhân dân. Từ đó, mỗi cá nhân nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác đã trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Hằng năm, 100% cán bộ, đảng viên đều xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, trong đó, mỗi cá nhân đăng ký 2 - 3 việc làm theo Bác. Kế hoạch hành động cá nhân của người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã thể hiện được nội dung nêu gương trước tập thể và trách nhiệm xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh, gắn với nhiệm vụ cụ thể, các vị trí công tác mà mỗi cán bộ lãnh đạo đang đảm nhiệm. Từ đó, phương pháp, phong cách, lề lối làm việc từng bước có sự chuyển biến, trước hết là đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp đã có những chuyển biến tích cực trong việc nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong xử lý công việc. Quá trình thực hiện, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã có những cách làm hay, kinh nghiệm quý, xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu trên hầu hết các lĩnh vực.

Bám sát kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 05, các chi, đảng bộ đã đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác. Từ năm 2016 đến nay, tại các địa phương trong toàn tỉnh đã có hàng trăm tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Đó là những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Hay là những tập thể, cá nhân tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người dân ở địa phương tham gia hiến đất, ngày công làm đường, xây nhà họp thôn, làm khu vui chơi tập trung trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Nhiều cá nhân có những cách làm hay, sáng tạo trong phát triển kinh tế đem lại thu nhập cao cho gia đình và giúp nhiều người khác cùng làm kinh tế, nâng cao đời sống... Những tấm gương điển hình có sức lan tỏa rộng rãi trong Nhân dân đã góp phần tích cực trong thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị, địa phương.

Bên cạnh đó, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị được xác định tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, xây dựng văn hóa, con người và khắc phục, sửa chữa những hạn chế, tồn tại trong thực tiễn công tác và sinh hoạt.

Trong công tác cải cách hành chính, cán bộ, công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, cấp ủy, chính quyền đã phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trách nhiệm của người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động, giúp đỡ xây dựng nông thôn mới... Đến nay, Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh đã có những bước đi vững chắc. Hiện nay, tỉnh đang hoàn tất các điều kiện để thành phố Bắc Kạn được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 23 xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 (sau sáp nhập còn 15 xã) và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương đã làm thay đổi tư duy nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, từ đó củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hương Lan