PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 2 từ 04/01/2021 đến 10/01/2021
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Long Hải08:00Hội ý Thường trực UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Chủ tịch Nguyễn Long Hải14:30Dự Hội nghị giao chỉ tiêu, hiệp đồng tuyển nhận quân và giao chỉ tiêu huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2021Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên08:00Hội ý Thường trực UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa08:00Hội ý Thường trực UBND tỉnh tại trụ sở UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng08:00Hội ý Thường trực UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng14:00Dự Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng Khối Thi đua Văn hóa – Xã hội năm 2020Sở Y tế

(Lịch thay đổi được tô đỏ)