PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 40 từ 26/09/2022 đến 02/10/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 08:00Dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình Mục tiêu quốc giaTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Chủ tịch, các PCT 13:30Họp UBND tỉnh và giao ban lãnh đạo UBND tỉnh Trụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)