PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 6 từ 30/01/2023 đến 05/02/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)