PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
Đinh Thị Mỹ Hạnh
Ngày gửi
27/11/2023
Đơn vị tiếp nhận
Sở Lao động - TBXH
Nội dung
Thiết bị điện đã hỏng không còn sử dụng được hộ dân chưa vứt đi mà vẫn để ở nhà thì có bị chấm điểm trên phiếu rà soát hộ nghèo không?
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Thành phố Bắc Kạn
Ngày trả lời
20/12/2023
Nội dung

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn đọc Đinh Thị Mỹ Hạnh, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã chuyển câu hỏi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn, đồng thời được trả lời nội dung câu hỏi trên tại Văn bản số 3003/LĐTBXH-BTXH&GN ngày 15/12/2023 với nội dung:

Việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo được quy định tại nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ; Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm và quy trình xác định hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định 24/2021/QĐ-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; phương pháp, bộ công cụ rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ có mức sống trung bình theo Thông tư 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021; Thông tư 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo Phụ lục IV Hướng dẫn sử dụng Phiếu A, Phiếu B ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại điểm 8 mục I quy định:

8. Tài sản của hộ gia đình

Tài sản là tài sản hộ gia đình đang sử dụng hoặc bị hỏng nhưng có khả năng sửa chữa được, không phân biệt do tự mua, được cho, biếu, tặng.”

Như vậy, thiết bị điện đã hỏng không còn sử dụng được của hộ gia đình nhưng có khả năng sửa chữa được thì vẫn được tính là tài sản của hộ gia đình.

Đối với việc xác định chấm điểm theo phiếu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy trình quy định do rà soát viên thực hiện rà soát thu thập thông tin và chấm điểm đối với từng hộ gia đình. Nếu cần thông tin chi tiết, đề nghị bạn đọc liên hệ với Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn để được hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là câu trả lời của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn chuyển đến bạn đọc Đinh Thị Mỹ Hạnh biết./.

Tệp tin