PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
TRẦN HƯƠNG LY
Ngày gửi
26/09/2023
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Tôi hiện đang là công chức của UBND huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Hiện nay, tôi muốn thuyên chuyển công tác tại UBND huyện trên địa bàn Tỉnh Bắc Kạn. Kính hỏi quý cơ quan về điều kiện, thủ tục và quy định về việc tiếp nhận, thuyên chuyển của tỉnh Bắc Kan tại văn bản nào ạ.
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Thành phố Bắc Kạn
Ngày trả lời
16/10/2023
Nội dung

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn Trần Hương Ly, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã chuyển câu hỏi đến Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn, đồng thời được trả lời nội dung câu hỏi trên tại Văn bản số 1696 /SNV-CCVC ngày 11/10/2023 với nội dung:

Hiện nay, việc điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thực hiện theo Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, tiếp nhận và thuyên chuyển công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, trong đó tại Mục IV, hướng dẫn việc tiếp nhận công chức từ ngoài tỉnh đến công tác tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh, như sau:

“- Cơ quan nơi tiếp nhận công chức, viên chức có văn bản kèm theo hồ sơ công chức, viên chức báo cáo xin ý kiến … Ban cán sự đảng UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) ... Văn bản đề nghị tiếp nhận công chức, viên chức cần nêu rõ: Số lượng biên chế công chức, viên chức được giao của đơn vị, số có mặt, số chưa sử dụng và vị trí việc làm dự kiến bố trí sau khi tiếp nhận; nêu rõ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của vị trí việc làm cần tiếp nhận (hồ sơ chỉ được thẩm định khi có đủ các thông tin trên).

- … Sở Nội vụ tiếp nhận, thẩm định, cho ý kiến về việc tiếp nhận viên chức, báo cáo xin ý kiến Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc tiếp nhận công chức…

- Sau khi có ý kiến đồng ý tiếp nhận của cấp có thẩm quyền… Sở Nội vụ ban hành quyết định tiếp nhận công chức, các cơ quan, đơn vị quản lý viên chức ban hành quyết định tiếp nhận viên chức... Trường hợp không đồng ý tiếp nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do”.

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nội vụ (kèm theo Hướng dẫn số 02-HD/TU ngày 04/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn chuyển đến bạn Trần Hương Ly biết ./.