PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
NGUYỄN ANH TUẤN
Ngày gửi
07/03/2016
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Cách quy đổi thang điểm trong tuyển dụng công chức cấp xã.
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
14/03/2016
Nội dung
Trả lời câu hỏi ông: Nguyễn Anh Tuấn, xã Văn Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn về việc quy đổi thang điểm trong tuyển dụng công chức cấp xã. (gửi kèm theo công văn số: 23/UBND-PNV Chợ Đồn, ngày 16 tháng 3 năm 2016)
Tệp tin