PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
HOÀNG THỊ NGUYỆT
Ngày gửi
12/07/2017
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Bố trí việc làm cử tuyển
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
19/07/2017
Nội dung
TRẢ LỜI THƯ HỎI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ NỘI VỤ Kính gửi: Bà Hoàng Thị Nguyệt. Sở Nội vụ nhận được thư hỏi của bà Hoàng Thị Nguyệt - sinh viên cử tuyển Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tốt nghiệp năm 2015 có nội dung hỏi về việc bố trí công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp đại học hoặc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp đại học ? Vấn đề bà hỏi, Sở Nội vụ trả lời như sau: Thứ nhất: Việc bố trí và phân công tác đối với sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp như sau: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp. 3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày nhận được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo”. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh không thực hiện việc bố trí công tác cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, chỉ tuyển dụng vào công chức, viên chức thông qua đợt xét tuyển hoặc thi tuyển vào vị trí việc làm của các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau thời gian 12 tháng kể từ ngày sinh viên tốt nghiệp, nếu sinh viên không được xét tuyển hoặc thi tuyển thì được rút hồ sơ tốt nghiệp và không phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. Đối với trường hợp của bà Hoàng Thị Nguyệt - sinh viên cử tuyển Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tốt nghiệp năm 2015, đã tốt nghiệp được 02 (hai) năm và rút hồ sơ cử tuyển, không trong thời gian bắt buộc phải xét tuyển để công tác phục vụ tại địa phương, được tự đi liên hệ công tác và không phải thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định. Đề nghị bà theo dõi thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để nộp hồ sơ tuyển dụng vào các cơ quan, đơn vị có nhu cầu. Thứ hai: Việc ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đối với sinh viên cử tuyển tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ quy định về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 của Ban Tổ chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã quy định một số loại công việc thực hiện chế độ hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP, gồm có: Sửa chữa, bảo trì đối với hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước ở công sở, xe ô tô và các máy móc, thiết bị khác đang được sử dụng trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp; lái xe; bảo vệ; vệ sinh; trông giữ phương tiện đi lại của cán bộ, công chức và khách đến làm việc với cơ quan, đơn vị sự nghiệp; công việc khác (nấu ăn tập thể, tạp vụ, mộc nề, chăm sóc và bảo vệ cảnh quan trong cơ quan, tổ chức, đơn vị,…), không có vị trí làm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ. Mặt khác, theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Mục I Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 thì đơn vị hành chính cấp xã không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định trên. Do vậy, trường hợp của bà Nguyệt không thuộc đối tượng thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ. Vậy, Sở Nội vụ trả lời để bà được biết (Tải về http://sonoivu.backan.gov.vn/Admin/hoi-dap/popup/chinh-sua-FAQ.aspx?uid=1129)./.
Tệp tin