PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
LÝ VĂN KIÊN
Ngày gửi
21/04/2014
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Thắc mắc Dự án 500 tri thức trẻ
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
28/04/2014
Nội dung
Trước hết xin cảm ơn bạn đã quan tâm và có nguyện vọng tham gia đội trí thức trẻ tình nguỵen về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Kạn. Về nội dung bạn nêu, Sở Nội vụ xin trao đổi như sau: Kế hoạch triển khai thực hiện đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 của Bộ Nội vụ (Quyết định phê duyệt số 1152/QĐ-BNV ngày 22/10/2013) tại điểm 2, mục b, phần I: Mục tiêu, yêu cầu có ghi "Việc tuyển chọn Đội viên phải căn cứ vào số lượng Đội viên và nhu cầu bố trí, sử dụng nhân lực của từng xã" Căn cứ yêu cầu trên, Hội đồng tuyển chọn của tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu tuyển đội viên, thông qua đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ xác định yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể từ đó đề xuất chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng của chức danh cần tuyển và điều kiện của từng xã. Căn cứ các văn bản hướng dẫn và điều kiện thực tế, để việc tuyển chọn đạt kết quả và đáp ứng yêu cầu đề ra, UBND tỉnh đã thông báo tuyển chọn trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn, với các chuyên ngành phù hợp với nhu cầu bố trí, sử dụng nhân lực của từng xã; một số chuyên ngành (theo hướng dẫn) do nhu cầu bố trí, sử dụng của các đơn vị không có nên không thông báo tuyển dụng trong đó có chuyên ngành Công nghệ thông tin.
Tệp tin