PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
98
Số câu hỏi đã trả lời
98
Số câu hỏi chưa trả lời
0

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
Lý Bích Diệp
Ngày gửi
16/07/2023
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
Theo Văn bản số 1067/SNV-CCVC ngày 10/7/2023 của Sở Nội vụ về việc thực hiện bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở GD mầm non, phổ thông công lập. Tôi là người có đủ các tiêu chuẩn theo quy định; Ngày 15/9/2019 tôi được tuyển dụng vào vị trí giáo viên Tiểu học hạng II, hưởng lương bậc 1, hệ số 2,34 sau đó ngày 08/5/2020 tôi bị điều chỉnh xếp vào ngạch giáo viên Tiêu học hạng IV, hưởng lương bậc 1, hệ số 1,86 và hiện nay tôi đang hưởng lương bậc 2, hệ số 2,06. Vậy theo Văn bản số 1067 của Sở tôi có được chuyển sang chức danh nghề nghiệp mới là giáo viên Tiểu học hạng III theo quy định mới của thông tư 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 không? Và sẽ được hưởng lương theo hệ số là bao nhiêu?
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Thành phố Bắc Kạn
Ngày trả lời
25/07/2023
Nội dung

Sau khi nhận được câu hỏi của bạn đọc, Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã chuyển câu hỏi đến Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn đồng thời được trả lời nội dung câu hỏi trên tại Công văn số 1168/SNV-CCVC ngày 24/7/2023, cụ thể như sau:

Tại thư hỏi, bạn đọc Lý Bích Diệp cho biết hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng IV, nhưng không cung cấp đầy đủ hồ sơ (về việc đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và các tài liệu liên quan...). Do đó, Sở Nội vụ chưa có cơ sở xem xét trả lời cụ thể về việc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo đề nghị của bạn đọc. Hiện nay, việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học được thực hiện theo Thông tư số 02/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong cơ sở giáo dục tiểu học công lập (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), trong đó quy định rõ các trường hợp được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III và trách nhiệm của người đứng đầu các trường tiểu học công lập “Lập phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên tiểu học công lập thuộc thẩm quyền quản lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hoặc quyết định theo thẩm quyền phân cấp”{1}. Đồng thời, theo Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn (ban hành kèm theo Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn), Chủ tịch UBND cấp huyện có thẩm quyền, trách nhiệm ban hành quyết định bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp cho viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Do đó, để bảo đảm quyền lợi cho viên chức (về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp, rà soát nhu cầu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp…), theo chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1067/SNV-CCVC ngày 10/7/2023 đề nghị UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo thẩm quyền phân cấp.

Trên cơ sở những nội dung trên, việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp theo đề nghị của bạn đọc Lý Bích Diệp được thực hiện theo phương án bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp viên chức do Hiệu trưởng trường học (nơi bạn Diệp công tác) báo cáo Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp quản lý, sử dụng viên chức quyết định theo phân cấp của tỉnh hiện hành. ”

Vậy, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chuyển câu trả lời đến bạn đọc Lý Bích Diệp biết./.

{1} Để triển khai các Thông tư này, thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số  2353/SGDĐT-TCĐT ngày 27/10/2021 về việc hướng dẫn triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Công văn số 1206/SGDĐT-TCĐT ngày 25/5/2023 triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tệp tin