PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
CÁC BAN HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH

 

Ông Lường Đức Thắng
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
(Kiêm nhiệm)

 

Bà Lê Thị Hương
Phó Trưởng ban chuyên trách
Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

        
Bà Hà Thị Liễu
Ủy viên
Ông Hà Trọng Trung
Ủy viên
Ông Hà Minh Tú
Ủy viên
     
Bà Nguyễn Thị Hòa
Ủy viên
Bà Đàm Thị Hảo
Ủy viên

 

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH

 

Ông Trịnh Tiến Dũng
Trưởng ban chuyên trách
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

Ông Hoàng Minh Hải
Phó Trưởng ban chuyên trách
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

        
Ông Cao Minh Hải
Ủy viên
Ông Phan Văn Chín
Ủy viên
Bà Lèng Hoàng Diệu
Ủy viên
     
Bà Lô Thị Oanh
Ủy viên
Bà Hoàng Thị Hồng
Ủy viên

 

BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI HĐND TỈNH

 

Bà Đồng Thị Vân Thoa
Trưởng ban chuyên trách
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 

Bà Trần Thị Thu Hương
Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã hội
HĐND tỉnh
(Kiêm nhiệm)

 

        
Ông Hoàng Văn Thắm
Ủy viên
Bà Ma Thị Mận
Ủy viên
Ông Hoàng Xuân Sơn
Ủy viên
      
Bà Âu Thị Hồng Thắm
Ủy viên
Ông Triệu Quang Phong
Ủy viên

 

BAN DÂN TỘC HĐND TỈNH

 

Ông Hoàng Văn Vĩnh
Trưởng ban chuyên trách
Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

        
Bà Triệu Thị Thúy
Ủy viên
Ông Lã Văn Hào
Ủy viên
Ông Doanh Thiêm Huy
Ủy viên
     
Ông Lường Thanh Luyện
Ủy viên
Bà Nông Thị Ngọc Hân
Ủy viên