PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

06/06/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Bà Phương Thị Thanh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh

 

               

Bà Hoàng Thu Trang
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

Ông Đồng Văn Lưu
Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh