PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanDuThao

Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Tổng số 301 văn bản
STTTrích yếuNgày bắt đầuNgày kết thúcTệp tinChọn
1 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn 19/09/2022 19/10/2022 Góp ý
2 Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đào tạo, bồi dưỡng những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 14/09/2022 14/10/2022 Góp ý
3 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi thưc hiện xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 13/09/2022 13/10/2022 Góp ý
4 Lấy ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2022 - 2030 29/08/2022 29/09/2022 Góp ý
5 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy định lộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 29/08/2022 29/09/2022 Góp ý
6 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 29/08/2022 29/08/2022 Góp ý
7 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định về cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 29/08/2022 29/09/2022 Góp ý
8 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành Quy địnhlộ trình bố trí quỹ đất, đầu tư hoặc khuyến khích đầu tư, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải đô thị, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 29/08/2022 29/09/2022 Góp ý
9 Lấy ý kiến dự thảoQuyết định Ban hành Quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép; phân công trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp trong thực hiện hoạt động lồng ghép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 24/08/2022 24/09/2022 Góp ý
10 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định việc quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng hiện vật hoặc bằng tiền) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 24/08/2022 24/09/2022 Góp ý
11 Dự thảo Nghị quyết phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 23/08/2022 23/09/2022 Góp ý
12 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều Quyết định số 18/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 19/08/2022 19/09/2022 Góp ý
13 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn 19/08/2022 19/09/2022 Góp ý
14 Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn 16/08/2022 16/09/2022 Góp ý
15 Dự thảo lấy ý kiến Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2025 (nguồn vốn sự nghiệp) 15/08/2022 15/09/2022 Góp ý
16 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết sô 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 11/08/2022 11/09/2022 Góp ý
17 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để đáp ứng thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 10/08/2022 10/09/2022 Góp ý
18 Xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 09/08/2022 09/08/2022 Góp ý
19 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 09/08/2022 09/09/2022 Góp ý
20 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Bắc Kạn 09/08/2022 09/09/2022 Góp ý
12345678910...