PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanDuThao

Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Tổng số 401 văn bản
STTTrích yếuNgày bắt đầuNgày kết thúcTệp tinChọn
1 Xin ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh và lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 22/2018/ QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 07/02/2024 07/03/2024 Góp ý
2 Xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Ba Bể 07/02/2024 07/03/2024 Góp ý
3 Xin ý kiến góp ý của Nhân dân đối với cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 16/01/2024 26/01/2024 Góp ý
4 Thông tin về hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, mức phụ cấp, việc kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 16/01/2024 16/02/2024 Góp ý
5 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo “Kế hoạch thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024” 15/01/2024 19/01/2024 Góp ý
6 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định QPPL của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục nghề và định mức kinh tế - kỹ thuật 31 nghề đào tạo dưới 3 tháng và 06 nghề trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 10/01/2024 11/02/2024 Góp ý
7 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 10/01/2024 10/02/2024 Góp ý
8 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết định của UBND tỉnh về bổ sung Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, ban hành kèm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn 27/12/2023 27/01/2024 Góp ý
9 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn 14/11/2023 13/12/2023 Góp ý
10 Xin ý kiến về các dự thảo: Tờ trình của Sở Tài chính, Quyết định và Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 06/11/2023 06/12/2023 Góp ý
11 Xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 và số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 31/10/2023 15/11/2023 Góp ý
12 Xin ý kiến đóng góp đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua hủy bỏ danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng đã được HĐND tỉnh thông qua nhưng quá 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất, chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất 31/10/2023 15/11/2023 Góp ý
13 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 12/10/2023 12/11/2023 Góp ý
14 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm; cán bộ, công chức, viên chức; người giữ chức danh, chức vụ, kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn 12/10/2023 12/11/2023 Góp ý
15 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo quyết định của UBND tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý, xử lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 10/10/2023 10/11/2023 Góp ý
16 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 05/10/2023 05/10/2023 Góp ý
17 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 05/10/2023 05/11/2023 Góp ý
18 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định nội dung, định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 05/10/2023 05/11/2023 Góp ý
19 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Ban hành quy định một số nội dung về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 03/10/2023 14/10/2023 Góp ý
20 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân công, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 31/8/2022 và Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 10/6/2023 của UBND tỉnh 22/09/2023 22/10/2023 Góp ý
12345678910...