PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanDuThao

Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Tổng số 338 văn bản
STTTrích yếuNgày bắt đầuNgày kết thúcTệp tinChọn
1 Dự thảo Quyết định Quy định quản lý, vận hành và quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì đối với các công trình được đầu tư xây dựng theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025. 29/03/2023 28/04/2023 Góp ý
2 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 18/03/2023 17/04/2023 Góp ý
3 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung chi, mức chi bồi dưỡng cho lực lượng Công an và các lực lượng phối hợp khác không hưởng lương ngân sách nhà nước tham gia bảo vệ an ninh, trật tự trong các ngày lễ, tết, phục vụ các sự kiến chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 17/03/2023 16/04/2023 Góp ý
4 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư 09/03/2023 08/04/2023 Góp ý
5 Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất;chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụngđể thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh 07/03/2023 06/04/2023 Góp ý
6 Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021 của HĐND tỉnh 07/03/2023 06/04/2023 Góp ý
7 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên học trung cấp, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/03/2023 06/03/2023 Góp ý
8 Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 03/03/2023 02/04/2023 Góp ý
9 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra tỉnh Bắc Kạn 03/03/2023 02/04/2023 Góp ý
10 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi đối với một số nội dung chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 28/02/2023 26/03/2023 Góp ý
11 Lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định nội dung chi và mức chi đào tạo, bồi dưỡng những người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 27/02/2023 25/03/2023 Góp ý
12 Xin ý kiến đối với dự thảo quyết định của UBND tỉnh Quy định các nội dung chi, mức chi cho hoạt động thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 17/02/2023 15/03/2023 Góp ý
13 Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về số lượng, quy trình xét chọn và đơn vị quản lý, chế độ chính sách đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh 16/02/2023 14/03/2023 Góp ý
14 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý Nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/02/2023 07/02/2023 Góp ý
15 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn 07/02/2023 09/03/2023 Góp ý
16 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh quy định một số nội dung quản lý nhà nước về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn" 31/01/2023 01/03/2023 Góp ý
17 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm phát triển “Điểm du lịch cộng đồng” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2023 - 2026 27/01/2023 26/02/2023 Góp ý
18 Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) 18/01/2023 15/03/2023 Góp ý
19 V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định cụ thể và tiêu chí đảm bảo yêu cầu phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 14/01/2023 14/02/2023 Góp ý
20 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Xây dựng 04/01/2023 04/02/2023 Góp ý
12345678910...