PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanDuThao

Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Tổng số 219 văn bản
STTTrích yếuNgày bắt đầuNgày kết thúcTệp tinChọn
1 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 17/11/2021 17/12/2021 Góp ý
2 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh bãi bỏ Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng đối với cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 17/11/2021 17/12/2021 Góp ý
3 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định Quy định đối tượng, chế độ ưu tiên trong tuyển sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 10/11/2021 10/12/2021 Góp ý
4 Dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán các nguồn vốn đầu tư công của các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 03/11/2021 03/12/2021 Góp ý
5 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bắc Kạn 26/10/2021 25/11/2021 Góp ý
6 Tiếp tục lấy ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành Quy định điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh 15/10/2021 05/11/2021 Góp ý
7 Lấy ý kiến dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường 08/10/2021 08/11/2021 Góp ý
8 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc ban hành Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 06/10/2021 06/11/2021 Góp ý
9 góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn 01/10/2021 01/11/2021 Góp ý
10 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương cho thời kỳ ổn định ngân sách bắt đầu từ năm 2022 của tỉnh Bắc Kạn. 01/10/2021 01/11/2021 Góp ý
11 Xin ý kiến góp ý hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Khung giá rừng trên địa bàn các huyện Ba Bể, Chợ Mới và thành phố Bắc Kạn 01/10/2021 01/11/2021 Góp ý
12 Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 01/10/2021 01/11/2021 Góp ý
13 Xin ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 30/09/2021 30/10/2021 Góp ý
14 Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 30/09/2021 30/10/2021 Góp ý
15 Lấy ý kiến về hồ sơ dự thảo Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 24/09/2021 24/10/2021 Góp ý
16 Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi đặc thù từ nguồn ngân sách địa phương để thực hiện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 24/09/2021 24/10/2021 Góp ý
17 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh “Quy định nội dung chi thường xuyên hoạt động kinh tế giao thông đường thủy nội địa địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”. 23/09/2021 23/10/2021 Góp ý
18 Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bãi bỏ một phần nội dung quy định tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh 21/09/2021 21/10/2021 Góp ý
19 Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/09/2021 06/10/2021 Góp ý
20 Góp ý dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 07/09/2021 07/10/2021 Góp ý
12345678910...