PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanDuThao

Lấy ý kiến nhân dân về các văn bản dự thảo

Nhằm đảm bảo các chủ trương, chính sách của tỉnh có tính khả thi cao, sát thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn tổ chức lấy ý kiến độc giả về các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh. Tất cả ý kiến đóng góp sẽ được tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc một cách nghiêm túc và khoa học trong quá trình hoàn thiện văn bản.

Tổng số 427 văn bản
STTTrích yếuNgày bắt đầuNgày kết thúcTệp tinChọn
1 Xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo Tờ trình, Quyết định ban hành quy định định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động kinh tế tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 09/07/2024 25/07/2024 Góp ý
2 Hồ sơ dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 03/07/2024 03/08/2024 Góp ý
3 Lấy ý kiến góp ý các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 27/06/2024 28/07/2024 Góp ý
4 Lấy ý kiến của Nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 14/06/2024 24/06/2024 Góp ý
5 Xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Tờ trình gửi UBND tỉnh; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chi trả chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn thông qua tổ chức dịch vụ chi trả 12/06/2024 12/07/2024 Góp ý
6 Xin ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân về các dự thảo: Tờ trình của Sở Tài chính, Tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 12/06/2024 12/07/2024 Góp ý
7 Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc 06/06/2024 05/07/2024 Góp ý
8 Dự thảo Quyết định và Quy định về quản lý, sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã 04/06/2024 04/07/2024 Góp ý
9 Hồ sơ dự thảo Quyết định của UBND tỉnh (quy chế tuyển dụng công chức cấp xã) 23/05/2024 23/06/2024 Góp ý
10 Lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Nghị quyết bãi bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh 14/05/2024 14/06/2024 Góp ý
11 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của HĐND 14/05/2024 14/06/2024 Góp ý
12 Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất;chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2024 và điều chỉnh, bổ sung loại đất, diện tích, tên công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: số 12/NQ-HĐND ngày 27/4/2022; số 44/NQ-HĐND ngày 18/10/2022; Số 59/NQ-HĐND ngày 10/12/2022; số 29/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 và số 97/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm 2024, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 08/05/2024 29/05/2024 Góp ý
13 Lấy ý kiến góp ý các tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn từ năm học 2024-2025 07/05/2024 07/06/2024 Góp ý
14 Lấy ý kiến góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh về Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn ban hành kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn 19/04/2024 19/05/2024 Góp ý
15 Xin ý kiến góp ý của các sở, ban, ngành đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh “Quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh “Quy định chi tiết Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” 15/04/2024 25/04/2024 Góp ý
16 Xin ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 05/04/2024 05/05/2024 Góp ý
17 Xin ý kiến góp ý của các tổ chức và cá nhân đối với dự thảo Quyết định quy định tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 01/04/2024 01/05/2024 Góp ý
18 Xin ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn 28/03/2024 27/04/2024 Góp ý
19 Xin ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị đối với dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn 28/03/2024 16/04/2024 Góp ý
20 Xin ý kiến góp ý dự thảo Quyết định Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng cho 11 ngành, nghề áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 27/03/2024 20/04/2024 Góp ý
12345678910...