PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_HoiDap_ThongKe

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỈNH BẮC KẠN

Tổng số câu hỏi đã tiếp nhận
106
Số câu hỏi đã trả lời
97
Số câu hỏi chưa trả lời
9

 PublishingPortal - View_HoiDap_ChiTiet

THÔNG TIN CÂU HỎI

Người gửi
HOÀNG NGỌC BÁCH
Ngày gửi
24/05/2017
Đơn vị tiếp nhận
Sở Nội vụ
Nội dung
họi về chế độ cử tuyển
Tệp tin
Tình trạng
Đã trả lời

THÔNG TIN TRẢ LỜI

Đơn vị trả lời
Sở Nội vụ
Ngày trả lời
02/08/2017
Nội dung
TRẢ LỜI THƯ HỎI TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA SỞ NỘI VỤ Kính gửi: Ông Hoàng Ngọc Bách Sở Nội vụ nhận được thư hỏi của ông Hoàng Ngọc Bách về việc tuyển dụng đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển đã tốt nghiệp đại học năm 2016. Vấn đề ông hỏi, Sở Nội vụ trả lời như sau: Tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 49/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Khoản 2, 3 Điều 11 Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định về tiếp nhận, phân công công tác cho người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp như sau: “2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc tiếp nhận hồ sơ và xét tuyển hoặc gửi hồ sơ tới các cơ quan, đơn vị dự kiến sử dụng để xét tuyển vào vị trí việc làm theo quy định tại Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp. 3. Thời gian người học theo chế độ cử tuyển chờ thông báo xét tuyển theo quy định tại Khoản 2 Điều này tối đa là 12 tháng, kể từ ngày nhận được công nhận tốt nghiệp. Quá thời hạn 12 tháng không nhận được thông báo xét tuyển theo quy định của Nghị định này thì người học theo chế độ cử tuyển không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo”. Do vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh không thực hiện việc bố trí công tác cho sinh viên cử tuyển đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, chỉ tuyển dụng vào công chức, viên chức thông qua đợt xét tuyển hoặc thi tuyển vào vị trí việc làm của các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau thời gian 12 tháng kể từ ngày sinh viên tốt nghiệp, nếu sinh viên không được xét tuyển hoặc thi tuyển thì được rút hồ sơ tốt nghiệp và không phải bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. Đối với trường hợp của ông Hoàng Ngọc Bách - sinh viên cử tuyển Trường Đại học Luật Hà Nội, đã tốt nghiệp ngày 25/7/2016, không trong thời gian bắt buộc phải xét tuyển để công tác phục vụ tại địa phương, được rút hồ sơ cử tuyển và có thể tự đi liên hệ công tác, đồng thời không phải thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo theo quy định. Đề nghị ông theo dõi thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để nộp hồ sơ xét tuyển hoặc thi tuyển vào các cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Trình tự, thủ tục xét tuyển hoặc thi tuyển công chức, viên chức được quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Trường hợp ông xin rút hồ sơ cử tuyển đề nghị liên hệ với Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ Bắc Kạn, số điện thoại: 02093.870.679 để được hướng dẫn. Vậy, Sở Nội vụ trả lời để ông được biết (Tải về http://sonoivu.backan.gov.vn/Admin/hoi-dap/popup/chinh-sua-FAQ.aspx?uid=1117)./.
Tệp tin