PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - Block_VanBanDuThao_Gui_GopY

GÓP Ý VĂN BẢN DỰ THẢO
Tên văn bản:
Trích yếu:
Xin ý kiến về dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ngày hết hạn:
09/08/2022

Họ tên (*):
Địa chỉ:
Điện thoại (*):
Email (*):
Tiêu đề (*):
Nội dung:
Tệp tin:
Mã kiểm tra (*):