PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanSao

VĂN BẢN SAO

Số hiệu VB saoTên văn bảnCơ quan ban hànhNơi nhận VBS
54/SY-UBND Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân
53/SY-UBND Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
52/SY-UBND Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
50/SY-UBND Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Thiết kế khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
49/SY-UBND Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ Quy định về công nghiệp an ninh Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố.
47/SY-UBND Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố.
14/SY-UBND Thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Quốc phòng Quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ Bộ Quốc phòngBộ CHQS tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
08/SY-UBND Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư Thủ tướng Chính phủCông an tỉnh
04/SY-UBND Nghị định số 12/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ về ngưng hiệu lực thi hành Điều 63, điểm c khoản 1 Điều 64, điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều 65 Nghị định số 20/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi Chính phủSở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thành phố.
03/SY-UBND Thông báo số 22/TB-VPCP ngày 17/01/2020 của Văn phòng Chính phủ Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Văn phòng Chính phủCông an tỉnh; Sở Công Thương; Cục QLTT.
12345678910...