PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanSao

VĂN BẢN SAO

Số hiệu VB saoTên văn bảnCơ quan ban hànhNơi nhận VBS
92/SY-UBND Quyết định số 2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ Sở Nội vụ; Ban TĐKT tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Na Rì; UBND thành phố Bắc Kạn; UBND huyện Pác Nặm.
60/SY-UBND Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025" Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố.
61/SY-UBND Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức TT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố;
55/SY-UBND Văn bản số 868/TTg-NC ngày 09 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ V/v đính chính nội dung Quyết định của Thủ tướng Chính phủ TT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
54/SY-UBND Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
53/SY-UBND Nghị định số 69/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Thường trực Tỉnh ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
52/SY-UBND Thông tư số 69/2020/TT-BQP ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
50/SY-UBND Quyết định số 18/2020/QĐ-TTg ngày 10 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Thiết kế khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
49/SY-UBND Nghị định số 63/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ Quy định về công nghiệp an ninh Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Công Thương; Sở Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố.
47/SY-UBND Nghị định số 60/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung Danh mục các chất ma túy và tiền chất ban hành kèm theo Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất Công an tỉnh; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố.
12345678910...