PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_VanBanSao

VĂN BẢN SAO

Số hiệu VB saoTên văn bảnCơ quan ban hànhNơi nhận VBS
21/SY-UBND Thông báo số 08/TB-BCS-A05 ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ Công an về hoạt động tấn công mạng khai thác lỗ hổng bảo mật của Microsoft Exchange Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
15/SY-UBND Công văn số 833/ANCTNB-P9 của Cục An ninh Chính trị nội bộ ngày 23/2/2021 V/v thông báo về hệ thống danh mục bí mật nhà nước Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh.
14/SY-UBND Thông tư số 21/2021/TT-BCA ngày 19/02/2021 của Bộ Công an Bãi bỏ các văn bản Quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố.
10/SY-UBND Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 57/2015/TT-BCA ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể.
09/SY-UBND Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Công an Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Công an tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các sở, ban, ngành, đoàn thể.
07/SY-UBND Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Hội Nông dân Việt Nam Hội Nông dân tỉnh
05/SY-UBND Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Mục III Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 ban hành kèm theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ TT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Ủy ban MTTQVN tỉnh; Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn.
92/SY-UBND Quyết định số 2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ Sở Nội vụ; Ban TĐKT tỉnh; Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND huyện Na Rì; UBND thành phố Bắc Kạn; UBND huyện Pác Nặm.
60/SY-UBND Quyết định số 972/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt "Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, giai đoạn 2020 - 2025" Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Giao thông vận tải, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; UBND các huyện, thành phố.
61/SY-UBND Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức TT Tỉnh ủy; CT, PCT UBND tỉnh; Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố;
12345678910...