PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

14/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030
Ngày 14/10/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 (tại Quyết định số 1852/QĐ-UBND).

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tại Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể như:

Đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn cho khoảng 10 chuyên gia năng suất chất lượng tại các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp trong giai đoạn 2021-2025 và khoảng 15 chuyên gia trong giai đoạn 2026-2030, trong đó có khoảng 02 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ khu vực và quốc tế.

Trong giai đoạn 2021-2030, số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng hằng năm tăng từ 1-1,5%, trong đó, số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 cấp cho doanh nghiệp tăng ít nhất 2% so với giai đoạn 2011-2020; có ít nhất 01 doanh nghiệp được hướng dẫn áp dụng đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trong toàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu của Kế hoạch, các sở, ngành địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; tăng cường công tác thông tin, truyền thông về năng suất chất lượng; hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng; tăng cường năng lực hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật…./.

Nông Cúc