PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 11/03/2024 đến 17/03/2024
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
PCT Nông Quang Nhất08:00Dự công bố xã Nông thôn mới (xã Thanh Vận)Huyện Chợ Mới
Chủ tịch và các PCT: Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng08:00 Làm việc với Ban Thường vụ huyện ủy Ba Bể tại huyện Ba BểHuyện Ba Bể

(Lịch thay đổi được tô đỏ)