PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/08/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Bà Phương Thị Thanh
Sinh ngày 21/3/1967
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 10
Huyện Chợ Mới
Bà Hoàng Thu Trang
Sinh ngày 25/4/1975
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 4
Huyện Bạch Thông
Ông Nông Quang Nhất
Sinh ngày: 22/9/1972
Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh,
      Phó Chủ tịch HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 7
Huyện Chợ Đồn
Bà Đồng Thị Vân Thoa
Sinh ngày: 20/11/1974
Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 14
Huyện Pác Nặm
Ông Trịnh Tiến Dung
Sinh ngày: 25/12/1972
Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,
Đại biểu đơn vị bầu cử số 6
Thành phố Bắc Kạn

Ông Lường Đức Thắng
Sinh ngày 25/3/1976
Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
 Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, 
 Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh
Đại biểu đơn vị bầu cử số 12 
huyện Na Rì